นักเรียนทำแบบทดสอบ

ทดสอบระหว่างเรียน

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.บอกความหมายคำว่าเทคโนโลยี ,สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2.อธิบายบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3.บอกผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
4.เห็นความสำคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ป้องกันตนเองจากผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.บอกแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตได้

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ
...ปัจจุบันการดำรงชีวิตของเรามีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการช่วยอำนวยความสะดวกกับวิถีชีวิตประจำวัน การมีความร้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เรารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ในยุคปัจจุบันและสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ไม่ถูกครอบคลุมด้วยความทันสมัยของเครื่องมือ รู้จักป้องกันตนเองไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีซึ่งมนุษย์เราจะต้องเป็นผู้ควบคุมมัน ไม่ใช่ให้มันมาควบคุมเรา และ ใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมที่สุด

ความหมาย

 ........เทคโนโลยีเป็นความรู้สาขาหนึ่งของมนุษย์ ที่ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ พลังงาน ทักษะการคิดแก้ปัญหา ออกแบบและสร้างสิ่งใหม่ ๆ กระบวนการเทคโนโลยีจึงต้องอาศัยความรู้จากสาขาวิชาอื่น ๆ มาสนับสนุน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น
เทคโนโลยี จึงหมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหา
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)มาจากการผสมคำระหว่างสารสนเทศ (
Information)กับคำว่าเทคโนโลยี(Technology)  หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลทำให้เกิดสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงตามกฎของมัวร์ (Moor’s Theory) ผู้ก่อตั้งบริษัทอินเทลที่พยากรณ์ว่าอัตราความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จะถูกผลิตให้มีความเร็วทวีคุณในทุก ๆ 18 เดือน ยังคงเป็นความจริง รวมทั้งการนำหน่วยประมวลผลกลางหลาย ๆ ตัวมาทำงานพร้อมกันบนเครื่องเดียวกัน (Parallel Processing) จะแพร่หลายนิยมมากขึ้น กอปรกับการประยุกต์ “เทคโนโลยีแสง” เข้ากับการจัดเก็บหน่วยความจำและวงจรของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นมหาศาลเท่านั้น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะมีขนาดเล็กลงและมีราคาถูกลง
2. การสื่อสารโทรคมนาคมความเร็วสูง
การสื่อสารโดยใช้เส้นใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ สวิชชิ่งแบบ เอทีเอ็ม และการสื่อสารผ่านดาวเทียมโดยตรงจะเป็นเทคโนโลยีที่จะถูกนำมาใช้ในการส่งข้อมูลดิจิตอลแบบหลายสื่อ คือทั้งเสียง ข้อมูลและภาพพร้อม ๆ กันด้วยความเร็วสูงไม่ต่ำกว่า 155 เมกะบิต (ประมาณ 20 ล้านตัวอักษรในเวลา 1 วินาที ) จึงเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใดตามความต้องการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการศึกษาทางไกล การประชุมทางไกล การจับจ่ายสินค้าทางไกล การบันเทิง
3. การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับคน
การพัฒนาซอฟท์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คนใช้เครื่องได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว จะเป็นเทคโนโลยีที่ทยอยกันออกมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แบบไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แม้แต่น้อย เช่น การใช้เสียง เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ใช้การสัมผัสที่หน้าจอเป็นตัวเลือกคำสั่งการทำงาน เป็นต้น
4. เครือข่ายอัจฉริยะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จะถูกเชื่อมโยมผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ การติดต่อสื่อสารและการประมวลผลต่าง ๆ จะเป็นลักษณะสนองตอบต่อความต้องการตามจินตนาการของมนุษย์ เช่น การใช้บัตร Smart Card ในการเบิกถอน ชำระเงิน ในการการดำเนินธุรกิจเครื่องคอมพิวเตอร์จะถูกพัฒนาให้มีโปรแกรมแบบปัญญาประดิษฐ์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอกแนะเพื่อให้ผู้บริหารประกอบ
การตัดสินใจ
5. สภาวะความจริงเสมือน
เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกระบวนวิธีการ เป็นรูปภาพ เสียง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายเทคนิคที่นำมาใช้คือ ความจริงเสมือน (Virtual Reality) การประมวลผลภาพ (Image Processing) และการสร้างภาพ 3 มิติด้วยแสง (Holography) ซึ่งสภาวะความจริงเสมือนนี้จะเอื้อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น

.....จากแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือวิถีการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจในอนาคตจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน ชีวิตการดำรงอยู่จะสะดวก
สบายขึ้น การทำงานสามารถทำงานจากที่บ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตองค์กรต่าง ๆ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานสำนักงานและธุรกิจขององค์กรตัวเองมากขึ้น และเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ผลที่ติดตามมีอีกประการหนึ่งคือ เรื่องการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดพัฒนาตามมา สรุปคือสังคมมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบสังคมสารสนเทศอย่างสมบูรณ์แบบในไม่ช้า

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
1.ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
2.ผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมที่ดีของสังคม
3.ผลกระทบต่อสุขภาพ
4.ผลกระทบที่มาจากไวรัสคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนอธิบายผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีทั้ง 4 ด้าน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
โดยส่ง e-mailตอบคำถามถึงครู เขียนชื่อ เลขที่ ชั้น ให้ถูกต้อง

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านงานส่วนบุคคล
2.เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคมนาคม
3.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง
4.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
5.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจการค้า
6.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกีฬา
7.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการทหาร
8.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์
9.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร
10.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมและประวัติศาสตร์

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับจัดการสารสนเทศมักมีเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมด้วยเสมอ เราจึงเรียกรวมกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology : ICT)
ลักษณะสำัคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. นำไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เช่นด้านการศึกษา ธุรกิจหรือบันเทิง
3.ช่วยให้การบริการสะดวกขึ้น เช่นการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว เช่นเครื่องอ่านบาร์โค้ต
4.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นการใช้กล้องดิจิทัลถ่ายภาพ ทำให้เราประหยัดค่าฟิล์ม